September 27, 2010

REALLY, really??!!?

Ok, so I haven’t been posting much lately.
Mostly, its because I get too sick to my stomach after reading “news” about just how much I am getting screwed by my government.

I love the fact that Colbert was all over the news for some ridiculous testimony last week.
But I ask you:
How in the hell are these stories not getting more airtime???
1. The government is finding new ways to screw you.
2. The government is finding new and exciting ways to “redistribute” your taxes.

Queue P.J. (of wtFf fame)

2 comments:

Anonymous said...

Sup,

Luck is positive or bad fortune in life instigated by accident or chance. [url=http://feellucky.org]I'm feeling lucky[/url]. What about you ?

Feeling lucky too ?

Anonymous said...

[url=http://000site.ru/go.php?sid=9][img]http://classsex.ru/sex/464.jpg[/img][/url]
[url=http://000site.ru/go.php?sid=9][img]http://opapizda.com/img/27/index.jpg[/img][/url]
[url=http://000site.ru/go.php?sid=9][img]http://tdq.in/images/1/650.jpg[/img][/url]

ãîðîäñêèå ñåêñ ëåãåíäû ôèëüì
ïîðíî ôîòêè ñêðûòîé êàìåðîé
çàêàçàòü ïîðíî
ñåêñ âèäåî ôðàíöóæåíêè
ïîðíî ôîòî áîëåëüùèö


[url=http://hd.fartit.com/71-portal/page-2.html]Ôîòî Ëîðíî Ñåêñ[/url]
[url=http://hd.fartit.com/phqlhn-99/video-2.html]Ðâàíûå Ïèñüêè[/url]
[url=http://hd.fartit.com/mp4/porno-video_ve.html]Ïîðíî Âèäåî Mpg4[/url]
[url=http://hd.fartit.com/extreme-mkv/blog-baks-banni.html]Áàêñ Áàííè Ñåêñ[/url]
[url=http://hd.fartit.com/jysaq-123/arhiv-porno-filmov.html]Àðõèâ Ïîðíî Ôèëüìîâ[/url]
[url=http://hd.fartit.com/love/]Ïîðíî Ïðî Áåðåìåííûõ - ñìîòðåòü xxx ôèëüì[/url]
[url=http://hd.fartit.com/qfnyv/zhestkoe-porno_vd.html]Æåñòêîå Ïîðíî Òîëñòûå[/url]
[url=http://hd.fartit.com/489-mpeg/video-3.html]Æåñòêîå Ïîðíî Âèäåî Ðîëèêè[/url]
[url=http://hd.fartit.com/auwr/pornuha-video-smotret.html]Ïîðíóõà Âèäåî Ñìîòðåòü[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/live-oiruei/goloe-porno-podrostkov.html]Ãîëîå Ïîðíî Ïîäðîñòêîâ[/url]
[url=http://tube.fartit.com/portal-skryt/blog-magazin-eroticheskih.html]Ìàãàçèí Ýðîòè÷åñêèõ Ôèëüìîâ[/url]
[url=http://tube.fartit.com/ilewkb/page-1.html]Ñåêñ Çíàêîìñòâà Ñóðãóò[/url]
[url=http://tube.fartit.com/qstlz-following/video-10.html]Ñåêñ Òåòðèñ[/url]
[url=http://tube.fartit.com/iybl-109/blog-porno-klip.html]Ïîðíî Êëèï Ëóíêà[/url]
[url=http://tube.fartit.com/sister-274/seks-vozbujdauscii.html]Ñåêñ Âîçáóæäàþùèé[/url]
[url=http://tube.fartit.com/on-line-tape/video-seks_lws.html]Âèäåî Ñåêñ Ñî Çíàìåíèòîñòÿìè[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/porno-britye-kiski.html]Ïîðíî Áðèòûå Êèñêè[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/jcw-net/page-4.html]Bdsm Ïîðíî[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/743-pnt/]Ìàãíèòîãîðñê Ïîðíî - îíëàéí ýðîòèêà ôèëüì[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/ngvqqm-xxx/video-4.html]Îáíàæåííàÿ Ýðîòèêà[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/blogs/blog-foto-seks.html]Ôîòî Ñåêñ Êàñòèíã[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/fun/holyavnoe-porno-video.html]Õîëÿâíîå Ïîðíî Âèäåî[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/wide/tag-seks-devushki.html]Ñåêñ Äåâóøêè Êàëóãè[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/629-pefl/video-4.html]Sex Virtsite[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/653-pgut/blog-gei-anal.html]Ãåé Àíàë Ñåêñ[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/leader-108/zacharovannye-seks_dc.html]Çà÷àðîâàííûå Ñåêñ[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/brother-yiuox/eroticheskie-galerei_dyi.html]Ýðîòè÷åñêèå Ãàëåðåè Ïîðíî[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/world-portal/video-10.html]Sex Games Pc[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/tape-pregnant/video-5.html]Ïðîñìîòð Ïîðíî Ôîòî Âèäåî[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/hotter-reliable/sms-erotika_i.html]Sms Ýðîòèêà[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/scuwp-472/page-3.html]Êðîâü Ïîñëå Àíàëüíîãî Ñåêñà[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/big-blow/page-9.html]Ïîðíî Ôîòî Âîëîñàòûå Ïèñüêè[/url]
[url=http://skachat.fartit.com/27-eozq/vnutri-vaginy_kzi.html]Âíóòðè Âàãèíû[/url]
[url=http://tube.fartit.com/uoqi/seks-pered-veb-kameroi.html]Ñåêñ Ïåðåä Âåá Êàìåðîé[/url]
[url=http://tube.fartit.com/tag-besrlatnoe-porno.html]Áåñðëàòíîå Ïîðíî Âèäåî[/url]


ëó÷øàÿ ïîðíóõà 2007
âèðòóàëüíûé ñåêñ ôðàçû
ðàñïóòèí ñåêñ
ëàçàðåâ ïîðíî
ñâåæèå ïîðíî ãàëåðåè
ïîðíî àííà êîâàëü÷óê
ìóðìàíñê êëóá ñåêñ
ïîðíî ôîòî ñåêñ ÷àñòíîå
ïîðíî ìèð
ôèëüòð ïîðíîãðàôèè
òàãàíðîã ñåêñ
ñåêñ ðàçãîâîðà êàëÿãèíà
ïîðíî ïðîáíîãî ïðîñìîòðà
porn movie star livejournal com
porno mature tgr
ïðîñìîòð ñåêñ êàðòèíîê
porno free sex
ïðîñìîòð ñåêñ ðîëèêîâ